Monthly Archives: July 2014

Dolgelley Minuet

Standard

Dolgelley Minuet

Dolgelley Minuet
Lluniau trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photographs courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Dyma ‘Dolgelley Minuet’ sydd ar dudalennau 2-3 o lawysgrif Bangor 2299, sef llawysgrif E.Ylltyr Williams (darllenwch fwy o wybodaeth am lawysgrif E. Ylltyr Williams yma).

Yn wahanol i nifer o alawon sydd wedi eu dewis ar y blog hyd yn hyn, mae hon yn alaw sydd yn dilyn tueddiad cyffredin mewn llawer o wledydd yn Ewrop, sef i greu darn newydd mewn un o ffurfiau dawns pobologaidd rhygwladol y cyfnod. Y genre a ddewiswyd yma yw’r miniwét. Mae’r miniwét yn ddawns sydd â’i gwreiddiau tebygol yn Ffrainc tua’r ail ganrif ar bymtheg. Mae hi’n ddawns mewn 3/4 gweddol araf.

Mae’n dweud ‘by John Williams’ ar ben yr alaw – ei chyfansoddwr oedd John Williams ‘Ioan Rhagfyr’(1740-1821).
.
Mae pum adran i’r ‘Dolgelley Minuet’; mae’r trydedd a’r pedwaredd yn amrywiadau o’r ddwy adran gyntaf, ac mae’r pumed yn llawn tripledi gan ddangos mwy o gymhlethdod.

~~~~~~~~~~

‘Dolgelley Minuet’ is found on pages 2-3 of the Bangor 2299 manuscript, which is E. Ylltyr Williams’ manuscript (you can find more information about the E. Ylltyr Williams manuscript here).

Differently to the tunes included on this blog so far, this is a melody that follows a common trend in many countries in Europe, which is to create a new piece with the structure of popular international dances of the time. The genre chosen here is the minuet. The minuet is a dance which probably has its roots in France about the 17th century. It’s quite a slow dance in 3/4.

It says ‘by John Williams’ on the top of the page – the tune’s composer was John Williams ‘Ioan Rhagfyr’(1740-1821)

There are five sections to the ‘Dolgelley Minuet’; the third and fourth are variations of the first two, and the fifth is full of triplets.

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notationDolgelley Minuet

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notationDolgelley Minuet

Dyma fi yn chwarae’r alaw ar y ffidil:
Here’s my version of the tune on the fiddle:

Advertisements

Ela Salmon

Standard

Ela Salmon
Llun trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photograph courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Dyma ‘Ela Salmon’ sydd ar dudalennau 82-83 o lawysgrif Bangor 2296, sef llawysgrif Robert Thomas o Gaernarfon (darllenwch fwy o wybodaeth am lawysgrif Robert Thomas yma).

Mae’r alaw yn gwneud synnwyr yn gerddorol, gyda diweddglo’r adran 1af a’r 3ydd adran mwy neu lai’r un peth. Mae’r adrannau hefyd â strwythur cyweiriau cyfarwydd (tonydd-llywydd-tonydd).

Ond mae yna nifer o elfennau anghyffredin yn ‘Ela Salmon’; mae hi’n alaw hir o’i chymharu â rhai eraill o lawysgrifau’r cyfnod. Mae yna 12 bar yn yr adran gyntaf, 13 yn yr ail a 12 yn y drydedd, sydd yn strwythur anarferol. Mae’r alaw hefyd fel petai ddim yn setlo ar y cywair. Oherwydd yr elfennau yma, tybed a oedd swyddogaeth arall gan yr alaw, er enghraifft ar gyfer canu penillion?

Mae yna fersiwn tebyg iawn o ‘Ela Salmon’ i’w gweld yn llawysgrif Morris Edwards (Bangor 2294, t. 33) ble mae yna 4 bar ychwanegol yn yr adran olaf.

~~~~~~~~~~

‘Ela Salmon’ is found on pages 82-3 of the Bangor 2296 manuscript, which is Robert Thomas from Caernarfon’s manuscript (you can find more information about the Robert Thomas manuscript here).

This tune is logical, with the end of the 1st and 3rd sections more or less the same. The sections also follow a straightforward key structure (tonic-dominant-tonic).

But there are some unusual elements in ‘Ela Salmon’; it’s a long tune compared to others from similar manuscripts of the period. There are 12 bars in the first section, 13 in the second and 12 in the third, which is unusually inconsistent. The melody is as if it doesn’t sit right on the key. Because of these elements, I wonder if the tune had a different function, perhaps for singing ‘penillion'(verses)?

There’s a very similar version of this tune in the Morris Edwards manuscript (Bangor 2294, p. 33) where there are an extra 4 bars in the last section.

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notationEla Salmon

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notationEla Salmon

Dyma fi yn chwarae’r alaw ar y ffidil:
Here’s my version of the tune on the fiddle: