Tag Archives: Bangor University

Codiad yr Hedydd

Standard

Codiad Yr Hedydd
Llun trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photograph courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Dyma ‘Codiad yr Hedydd’, sydd yn alaw o lawysgrif Bangor Ms. 2296 sef Llawysgrif Robert Thomas o Gaernarfon, ar dudalen 12 (gweler mwy o wybodaeth am Robert Thomas a’i lawysgrif yma).

Mae hi’n fersiwn o alaw mwy adnabyddus gan David Owen, ‘Codiad yr Ehedydd’ (gweler fersiwn o honno yma ar wefan MeuCymru). Gosododd Ceiriog eiriau i’r dôn.

Dyma’r geiriau sy’n cael eu canu isod yn yr enghraifft o’r alaw a’i recordiwyd ar gyfer y blog. Roedd offerynwyr a chantorion yn chwarae a chanu’r geiriau a’r alaw yn Arbrawf Mawr trac 2014 ar Ynys Môn. Diolch yn fawr iddyn nhw!
~~~~~~~~~~

This melody is called ‘Codiad yr Hedydd’ which translates to ‘The Rising of the Lark’. This is a melody on page 12 of Bangor Ms. 2296 (Robert Thomas’ manuscript – see more information on Robert Thomas and his manuscript here)

The tune is a version of the a more familiar tune, ‘Codiad yr Hedydd’, by David Owen. (A version of that tune can be seen here on the MeuCymru website). Ceiriog set the words to the tune.

These are the words that are sung in the example of the tune below, which was recorded for the blog. Instrumentalists and singers at trac’s Big Experiment 2014 on Anglesey played the tune and sung the words especially for the blog; a big thank you to them!

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notationCodiad yr Hedydd

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notationCodiad yr Hedydd

Dyma offerynwyr a chantorion Arbrawf Mawr trac yn chwarae a chanu’r alaw, os hoffech ei dysgu wrth glust:
Here are instrumentalists and singers in trac’s Big Weekend playing and singing the tune, if you’d like to learn the it by listening:

Advertisements

Garthyfog

Standard

Garthyfog
Llun trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photograph courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Alaw o fath gwahanol i’r rhai cynt ar y blog yw ‘Garthyfog’. Mae hi’n dod o dudalen 2 o lawysgrif E. Ylltyr Williams, Bangor 2299 (darllenwch mwy am y llawysgrif yma) ac mae’r dyddiad o Mawrth 27ain 1867 arni. Diddorol nodi yw bod fferm o’r enw ‘Garthyfog’ yn bodoli yn agos i’r Bermo.

Mae hon yn emyn-dôn ac felly yn cynrychioli traddodiad tra gwahanol i’r alawon dawns, h.y. y capel a chrefydd. Fel yn y rhan fwyaf o emyn-donau, mae’r alaw wedi’i harmoneiddio ar gyfer pedwar llais. Ond mae yna fwy o leisiau wedi eu hychwanegu i’r alaw hon mewn pen inc (yn hytrach ‘na phensil gweddill y nodau). Y nodau gwreiddiol pensil yn unig sydd wedi eu cynnwys yn y fersiwn nodiant safonol isod.

Ar gyfer perfformio’r alaw mae’n werth gorffwys am ysbaid ar gord olaf yr hanner cyntaf (cord E fwyaf) a hefyd ar y cord olaf i gadw’n gyson â’r ffordd y perfformir emyn-donau fel arfer.

Diolch mawr i Gruff ab Arwel sydd wedi recordio ‘Garthyfog’ ar gyfer y blog gyda llais ag effeithiau. Nid yw ei fersiwn ef yn cynnwys y nodau ychwanegol ‘gyda phen inc’ chwaith.

~~~~~~~~~~

‘Garthyfog’ is a tune which is different to the rest on the blog. It’s found on page 2 of the Bangor 2299 manuscript, which is E. Ylltyr Williams’ manuscript (you can find more information about the manuscript here) and it’s dated March the 27th 1867. It’s interesting to note that a ‘Garthyfog’ Farm exists near Barmouth.

This is a hymn tune and so it represents the chapel and religion – a different type of tradition to the dance-style tunes so far. Like most hymn tunes, ‘Garthyfog’ is written for four voices. But more voices have been added to this tune in ink (as opposed to the pencil which is used in the rest of the notes). It’s the original pencil notes which have been included in the standard notated version below.

For performing this tune it’s worth adding a pause to the last chord of the first half (E major chord) and also the last chord, in keeping with the style in which hymns are usually performed.

A big thank you to Gruff ab Arwel for recording ‘Garthyfog’ for the blog using voice with effects. His version doesn’t include the ‘penned in’ notes either.

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notationGarthyfog

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notationGarthyfog

Dyma Gruff ab Arwel yn perfformio’r alaw gyda lleisiau ag effeithiau, os hoffech ddygsgu’r alaw wrth glust:
Here’s Gruff ab Arwel performing the tune using voice with effects, if you’d like to learn the tune by listening:

 

Lily ym mûsg y Drain

Standard

Lily ym Mûsg y Drain

Logo'r Archif

Llun trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photograph courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Ymhlith tyfiant planhigion yr haf, dyma ‘Lily ym mûsg y Drain’, sydd ar dudalen 23 o lawysgrif Bangor 2294 sef Llawysgrif Morris Edwards (gweler mwy o wybodaeth am Morris Edwards a’i lawysgrif yma). Sillafiad cyfoes y teitl fyddai ‘Lili ymysg y Drain’.

Mae fersiwn lleddf o’r alaw yn fwy adnabyddus na hon, a gellir ei chlywed (er enghraifft) gan Jem Hammond yn y fideo yma.

Gallwch fy nghlywed i’n chwarae ‘Lily ym Mûsg y Drain’ ar y ffidil trwy ddilyn y ddolen ar wa waelod y post hwn.

~~~~~~~~~~

Among blooming plants of summer, this melody is called ‘Lily ym mûsg y Drain‘ which roughly translates to ‘Lily amidst the thorns’. It’s found on page 23 of Bangor Ms. 2294 (Maurice Edwards’ manuscript – see more information on Maurice Edwards and his manuscript here)

A better-known minor key version of this tune exists, played for instance in this video video by Jem Hammond.

You can hear ‘Lily ym mûsg y Drain’ played by me on the fiddle by following the link at the bottom of this post.

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notationLily ym mûsg y Drain

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notationLily ym mûsg y Drain

Dyma fi’n chwarae’r alaw ar y ffidil os hoffech chi ei dysgu yn ôl y glust:
Here I am playing the melody on the fiddle, if you’d like to learn the tune by listening:

 

Dime gôch

Standard

Dime gôch
Llun trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photograph courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Dyma ‘Dime gôch’, sydd yn alaw arall o lawysgrif Bangor Ms. 2294 sef Llawysgrif Maurice Edwards, ar dudalen 25 (gweler mwy o wybodaeth am Maurice Edwards a’i lawysgrif yma).

Mae hi’n alaw fer ond yn brydferth. Mae’r C naturiol yn y cymal cyntaf yn trawsnewid yr alaw.

~~~~~~~~~~

This melody is called ‘Dime gôch’ which roughly translates to ‘The Red Ha’penny’. This is another melody on page 25 of Bangor Ms. 2294 (Maurice Edwards’ manuscript – see more information on Maurice Edwards and his manuscript here)

This tune is short but sweet. The C natural in the first phrase transforms the melody. 

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notation: Dime gôch

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notationDime gôch

Dyma fi yn chwarae’r alaw ar y ffidil (unwaith yn weddol syml ac wedyn gyda mwy o addurniadau), os hoffech ddysgu’r alaw wrth glust:
Here’s me playing the melody on the fiddle (once in a straightforward way and then with more decorations), if you’d like to learn the tune by listening: